Klicka på text- och bildrutan för att läsa krönikan på SvD:s sajt.

Det som Tove Lifvendahl skriver är självklart. Självklart i varje rättsstat. Såväl människor som begått grova brott i Sverige som de som ansetts vara en fara för rikets säkerhet, men också alla andra som fått avslag på sina ansökningar om att få bo i Sverige och befinner sig här utan uppehållstillstånd, det vill säga illegalt, inte bara bör utan ska utvisas/lämna landet. Så måste det som sagt vara i en rättsstat.

Ur texten i Svenska Dagbladet:

I veckan rapporterade Expressen, som har pratat med flera av landets regionala gränspoliser, att pandemin har gjort det ännu svårare att utvisa grova brottslingar efter avtjänat fängelsestraff. Runt 90 procent av dem åberopar rätten att neka till att underkasta sig ett covidtest, vilket i kombination med kravet från både flygbolag och mottagandeländer på dokumenterat negativt testresultat, har skapat ett kryphål. I realiteten avgör de utvisningsdömda själva om de lämnar landet eller inte.

I dag hålls ett 80-tal i förvar, och ett 30-tal har släppts fria med anmälningsplikt, enligt polisens uppgifter till Expressen. Bland dem finns brottslingar dömda för våldtäkter, mord, narkotika- och vapenbrott. På grund av platsbrist i förvaren, släpps personer med utvisningsbeslut som polisen egentligen vill ta in. ”Alla delar i systemet måste funka, annars kollapsar det. Nu funkar inte systemet och mycket blir fel”, säger en gränspolis i Uppsala. Natalya Carlsson, gruppchef för gränspolisens ambassadsamordning, säger att de ”givetvis informerat justitiedepartementet så problemet är väl känt”.

Kommentar: En sådan ordning kan givetvis inte accepteras! Inte i något land, inte i någon rättsstat. I det så ofta helt handfallna och handlingsförlamade Sverige tycks det dock gå. Här sviker den på detta område helt (van)styrande folket å det grövsta. Folket, som beskattas till och med för plastpåsar, tvingas att bekosta hysandet av brottslingar och andra som vistas olagligt i landet och samtidigt leva i den otrygghet det innebär att så många (okänt hur många…) människor vistas illegalt i landet, varav ett antal är konstaterat farliga för Sverige, för rikets och folkets säkerhet. Det är helt förkastligt och någon gång – förhoppningsvis snart – måste väl ändå de hårt beskattade svenskarna i sitt eget allt mer otrygga land, slå sina nävar i borden!

I Tove Lifvendahls krönika uttalar sig också den kunnige och respekterade tidigare domaren och statssekreteraren Krister Thelin som hänvisar till Smittskyddslagen, 3 kap. 2 § anger:

Om någon som med fog kan misstänkas bära på en allmänfarlig sjukdom motsätter sig den undersökning som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger, får förvaltningsrätten på ansökan av smittskyddsläkaren besluta om tvångsundersökning.

Han förklarar:

Nyckelrekvisitet är förstås ”kan med fog misstänkas”. Enligt min mening kan i denna pandemi alla med fog misstänkas vara bärare av covid-19 och rekvisitet således vara uppfyllt. Under alla förhållanden skulle jag vilja höra någon ansvarig förklara varför den väg som Smittskyddslagen a prima vista förefaller erbjuda genom smittskyddsläkare och förvaltningsrätten inte kommer till användning

Kommentar: Har detta inte föresvävat de (o)ansvariga i regeringen? Hur kommer det sig att ingen i regeringskansliet har kommit fram till det som Krister Thelin här uppmärksammar? Och går det att kräva att personer testas för om de är påverkade av narkotika och  även att kräva alkotester vid bilkörning, då går det givetvis att kräva covidtest av personer som vistas illegalt i landet. Det handlar ju inte om att tvångsvaccinera människor utan om ett enkelt test som krävs för att de här personernas hemländer ska ta emot dem.

Dessutom: Om personer som inte har rätt att vistas i Sverige vilkas medborgarskapsländer enligt lag och folkrätt är skyldiga att ta emot dem, vägrar låta testa sig här så bör Sverige kräva att tester utförs på plats när de utvisade landar i de länder dit de utvisats. Det är sedan det landets sak att hantera dem som testar positivt och placera dem i karantän i enlighet med sina egna regler. Det är under inga omständigheter Sveriges sak att tillåta dem att obstruera på det sätt de nu gör.

Ur en av mina tidigare texter på denna sajt som berörde den sedan länge aktuella frågan:

•  Att, som justitie- och migrationsministern gör, jämställa ett obligatoriskt coronatest med tvångsvaccinering, är sällsynt obegåvat. – 20 mars 2021. Ur texten (läs gärna hela!):

 Riksdagsledamoten, tillika moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard tog i Sveriges riksdag ställde skriftligt en fråga till den ansvarige i regeringen, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i interpellation 2020/21:325 Vägran att testa sig för covid-19:

Länkar till rapporterna finns i själva inlägget.

Bara hälften av dem som har fått ett utvisningsbeslut lämnar landet frivilligt. Ett stort antal personer väljer årligen att gå under jorden i stället för att följa beslut om utvisning. I dag bedöms uppemot 50 000 personer leva utan tillstånd i Sverige. Det svenska återvändandearbetet har fått omfattande kritik av såväl Delegationen för migrationsstudier som Riksrevisionen.

Runt årsskiftet rapporterade medierna om ett nytt sätt att undvika eller förhala utvisning. Detta genom att vägra att testa sig för covid-19 i fall där ett negativt test av covid-19 krävs av det mottagande landet, i de omnämnda fallen Afghanistan.

Runt årsskiftet rapporterade medierna om ett nytt sätt att undvika eller förhala utvisning. Detta genom att vägra att testa sig för covid-19 i fall där ett negativt test av covid-19 krävs av det mottagande landet, i de omnämnda fallen Afghanistan.

I den efterföljande debatten med anledning av Maria Malmer Stenergards fråga läser Morgan Johansson dock upp sitt svar. Utdrag:

Tvångstestning av människor som ska återvända har alltså inte stöd i dagens lagstiftning. Tvångstestning – och i förlängningen förmodligen också tvångsvaccinering – är en mycket långtgående åtgärd som kräver noggranna överväganden. Det skulle dessutom ta lång tid att ändra lagen, och det finns även grundlagsaspekter att ta hänsyn till.

Notera också att aktivister har lärt dem som ska utvisas att motsätta sig vaccinering. Mycket aktiviteter och om och om igen har de på sina sajter och i sina trådar starkt uppmanat personer utan rätt att vistas i Sverige, alltså personer med lagakraftvunna utvisningsbeslut så här:

Uppmaning till lagtrots, alltså att vägra rätta sig efter lagligt fattade beslut, går väl inte heller att stävja eller bestraffa i det allt mindre rättsstatsliknande Sverige. Men nog är det anmärkningsvärt att ett antal svenskar genom sitt agerande på detta sätt har lyckats fördröja utvisningar som borde ha skett för länge sedan och som ändå ska ske! Och att de därmed åsamkat och åsamkar skattebetalarna i Sverige stora kostnader för att hysa dessa ”testvägrare” på förvaren, många tusen kronor per dag och person. Det blir enorma belopp som tas ut av de människor som arbetar, betalar skatt och lever laglydigt men som belastas med allt tyngre och allt mer kreativa skatter för att bekosta det här vansinnet.

Så här ser det ut, med små variationer:

Slutkommentar: Sätt i gång att testa dem som ska utvisas om deras medborgarskapsländer så kräver, i enlighet med det som Smittskyddslagen anger. De som av någon anledning ändå inte går att testa, ska utvisas ändå och det blir då medborgarskapslandets sak att hantera dem på det sätt man där finner lämpligt.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.