Torsdagen den 20 maj godkände Finlands regering redogörelsen för den inre säkerheten och överlämnade den till riksdagen för behandling. Målet för redogörelsen är att alla människor i Finland ska få leva i ett allt tryggare land.

Ur regeringens redogörelse för den inre säkerheten i Finland:

I redogörelsen för den inre säkerheten analyseras nuläget och de nationella och globala förändringskrafterna i fråga om den inre säkerheten i Finland och fastställs målen och den planerade utvecklingsriktningen för den inre säkerheten fram till 2030.

Utan aktiva åtgärder och en aktiv politik ökar de förändringskrafter som påverkar Finlands inre säkerhet negativt, såsom ojämlikhet och utslagning, befolkningens stigande ålder och polarisering. Den brottslighet som sker på internet och cyberbrottsligheten har ökat och utvecklats snabbt. Globala utmaningar såsom klimatförändringar, utarmning av den biologiska mångfalden, migration och pandemier kan orsaka ojämlikhet, skapa utsiktslöshet och fördjupa skiljelinjerna.

Kommentar: Finland har, i olika internationella mätningar, redan utsetts till ett av världens tryggaste länder (läs längre ner, efter texten!) och till stor del beror det på den ständigt pågående proaktivitet som regeringen ägnar sig åt. “Tänk efter före”. “Reagera och agera i tid, innan problemen blir för stora”. Det korrekta sättet att styra sitt land i medborgarnas absolut bästa intresse.

Vidare ur regeringens redogörelse för den inre säkerheten i Finland:

Enligt en enkät om medborgarsäkerheten i Finland (kan läsas här på finska) upplever 96 procent av finländarna sitt liv som tryggt. Vilka säkerhetsproblem en människa stöter på i vardagen beror i hög grad på personliga egenskaper, förhållanden och erfarenheter.
———-
Målet för redogörelsen för den inre säkerheten är att säkra att utvecklingen av den inre säkerheten fortsätter så att Finland blir ett allt tryggare land för alla människor och människogrupper som bor i Finland.

Detta mål uppnås bland annat genom att

•  man i myndigheternas verksamhet prioriterar förebyggande arbete i stället för korrigerande åtgärder,
•  förtroendet för aktörerna inom den inre säkerheten hålls högt hos alla befolkningsgrupper
•  man ser till att hjälpen i nödsituationer når fram snabbt i hela landet.

”En stark trygghetskänsla i vardagen bär också genom kriser. De underliggande orsakerna till säkerhetsproblemen måste motarbetas effektivt också genom samarbete på bred front och andra åtgärder än de som vidtas av säkerhetsmyndigheterna. Vi måste förebygga sådan utsatthet som överförs från generation till generation och stärka trygghetskänslan i synnerhet hos dem som har det svårt. På så sätt ökar trygghetskänslan hos de mest utsatta människorna i vårt samhälle, vilket också stärker säkerheten i samhället i större utsträckning”, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Om jämlika och tillgängliga tjänster i hela landet konstaterar regeringen:

Säkerhetsmyndigheterna har en avgörande roll när det gäller att garantera den inre säkerheten vid olyckor, störningar och brott. Säkerhetsmyndigheternas verksamhet tryggar att allmänheten kan lita på samhällets hjälp i de allra mest allvarliga situationerna. Hög inre säkerhet bidrar till att skapa fred i samhället.

Säkerhetsmyndigheternas och rättsvårdens tjänster bör tillhandahållas så att människor i hela landet får den hjälp de behöver snabbt, effektivt och jämlikt. Genom tjänsterna minskar man den säkerhetsrelaterade ojämlikheten mellan olika människogrupper. Detta förutsätter en tillräcklig personal och materiel och att samarbetet mellan olika myndigheter fungerar.

I redogörelsen analyseras utvecklingen av och arbetet för den inre säkerheten i förhållande till de förändringar som är att förvänta i det finländska samhället som en del av Europa och det internationella samfundet. Framtidsanalysen sträcker sig fram till 2030. Olika ministerier och myndigheter har deltagit i beredningen av redogörelsen, och även andra aktörer har hörts på bred front. Vid beredningen har man också beaktat den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen samt försvarsredogörelsen, som är under beredning.

 Något om Finland i världen

  Finland är världens stabilaste stat. The Fund for Peace, Fragile States Index 2018
  Finländarnas förtroende för rättssystemet är det största av EU-länderna. Europeiska kommissionen, Standard Eurobarometer 91.
•  
Finland har minst organiserad kriminalitet i världen.Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2018: Organized crime
•  
Finland har världens mest oberoende rättsväsende.Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2018: Judicial independence
•  
I Finland är skyddet för äganderätten bäst i världen.Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2018: Property Rights
• 
 I Finland är tillgången till myndighetsinformation den bästa inom EU. Center for data innovation, The State of data innovation in the EU
 Finland har världens stabilaste banker.Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2018: Soundness of banks
  Finland är världens bästa land när det gäller att skydda människors grundläggande rättigheter. The World Justice Project, Rule of Law Index 2017–2018
•  
Finländarnas förtroende för polisen är störst i Europa samt näst störst för det politiska systemet och rättssystemet. Eurostat, Average rating of trust
•  
Finländarnas förtroende för andra människor är störst i Europa. Europeiska kommissionen, Fairness, inequality and inter-generational mobility: Social Capital: Trust in people

Notera: Det finns nyare data, men troligen inte särskilt annorlunda än de här angivna. Dessa är de senaste som finns upptagna hos Tilastokeskus/

© denna sajt.