Utvecklingen av gränstrafiken jämfört med normala förhållanden under vecka 21.

Gränsbevakningsväsendet meddelar den 27 maj 2020:

Gränstrafiken under undantagsförhållandena har varit måttlig i enlighet med Finlands mål – under perioden med begränsningar har antalet gränsöverskridningar varit ca 13 miljoner mindre

Begränsningen av gränstrafiken och kontrollen vid de inre gränserna fortsätter fram till den 14 juni 2020 i Finland enligt regeringens senaste beslut.

Begränsningarna som gäller kontrollen vid de inre gränserna ändrades den 14 maj 2020 så att till exempel arbetsresor vid de inre gränserna tilläts i större utsträckning. Därför har gränstrafiken ökat jämfört med tidigare veckor. Trafiken vid gränserna är dock fortfarande mycket mindre än normalt: förra veckan gjordes sammanlagt 113.000 gränsöverskridningar vid Finlands yttre och inre gränser, medan medelvärdet per vecka under normala förhållanden är 1.310.200 gränsöverskridningar. Antalet gränsöverskridningar är alltså för närvarande mer än 90 procent mindre än normalt.

Totalt har antalet gränsöverskridningar under undantagsförhållandena varit cirka 13 miljoner färre än normalt.

Situationen är också helt exceptionell för Gränsbevakningsväsendet. Omkring 700 gränsbevakares arbetsinsats är bunden till gränskontroll vid de inre land- och sjögränserna och i hamnarna. Detta är cirka en fjärdedel av hela Gränsbevakningsväsendets styrka. Gränsbevakare har flyttats från sina normala uppgifter särskilt från östgränsen till de inre gränserna där de vanligen inte arbetar i denna omfattning. Man har också varit tvungen att med kort varsel ordna tillfälliga stödförhållanden vid de inre gränserna. Gränsbevakare har kunnat kommenderas till uppdrag vid den inre gränsen då trafiken vid östgränsen och den yttre gränsen vid Helsingfors–Vanda har minskat till en bråkdel av det normala.

I kontrollen vid de inre gränserna har gränsbevakarna avslöjat och förhindrat ett stort antal brott som bland annat gällt körning i berusat tillstånd eller under påverkan av narkotika, smuggling av narkotika och snus samt organiserad egendomsbrottslighet. Fallen har vid behov överförts till de PTG-parter som är utredningsansvariga. Enbart under förra veckan påträffades nästan 100 efterlysta personer. Dessutom har Gränsbevakningsväsendet bättre än normalt kunnat ge handräckning till andra myndigheter som verkar till exempel vid landgränserna mot Sverige och Norge.

Gränsbevakningsväsendet påpekar också att:

Finlands inre säkerhet är fortfarande utsatt för ett allvarligt hot särskilt med tanke på folkhälsan och hälso- och sjukvårdssystemets bärkraft. Därför beslutade statsrådet att förlänga begränsningarna av gränstrafiken och kontrollen vid de inre gränserna.

Samt:

Gränsbevakningsväsendet arbetar för att trygga de grundläggande fri- och rättigheterna, liv och hälsa utan att fördenskull kränka medborgarnas rörelsefrihet. Finska medborgare har alltid rätt att resa in i landet. Beträffande utlänningar kan inresa begränsas på folkhälsogrunder med stöd av utlänningslagen. En helhetsbedömning görs i varje enskilt fall. Övervakningen av utresa görs genom råd och rekommendationer, men ingen hindras från att lämna landet om det inte finns någon laglig grund för detta.

Gränsbevakningsväsendet önskar att medborgarna fortsättningsvis följer regeringens rekommendationer om gränstrafiken, då syftet med dessa är att förhindra spridning av den smittsamma sjukdomen i Finland.