Rubriken borde förstås vara:

Oklart hur många och vilka som vistas i Sverige illegalt.

Inte “som bor“. Men att förvänta sig tydliga och klara formuleringar som överensstämmer med fakta och sanning är inte något man kan räkna med som en självklarhet när det gäller det som kallas Public Service. En jätteapparat som bekostas av oss alla skattebetalare; en jätteapparat som på många sätt förändrats från Public Service till något som mer liknar Desinformation to the Public. Inte alltid och inte på alla områden, men på de viktigaste: nyhets- och samhällsrapportering.

Några lästips
•  Kommittédirektiv för utredning om vård för personer som vistas illegalt i landet – 30 januari 2010. Ur texen:

Gemensamt för alla dessa människor, som av media kallas “flyktingar”, “asylsökande”, “papperslösa” är att de inte har rätt att vistas i Sverige. Gemensamt för alla dessa människor är också att de vistas i Sverige illegalt, som betyder olagligt, vilket alltför många verkar glömma bort.

I det kommittédirektiv som regeringen presenterat ska följande utredas:

Hälso- och sjukvård åt asylsökande, personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning samt personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas i landet.

•  Det är olagligt att vistas i ett land utan tillstånd – vare sig man gillar det eller inte – 21 februari 2013. Ur texten:

Att människor stannar kvar olagligt i åratal rapporterar medierna tyvärr ofta okunnigt eller icke korrekt om. Allmänheten får en vinklad bild av verkligheten och blir därför emellanåt upprörd när människor, som redan för länge sedan fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd, ska utvisas, trots att de själva valt att stanna här illegalt i många år. Som att “familjen har bott här i sex år och nu hotas de av utvisning”. Oftast sägs inte ett ord om att de fick besked om utvisning redan efter kanske två år eller kortare tid i Sverige; inte ett ord om att de faktiskt själva valt att bryta mot svensk lag och stanna kvar utan tillstånd. De “hotas”

•  Om gravt ord- och meningsmissbruk – 16 februari 2019. Ur texten:

Utdrag ur en både tänkvärd och därmed läsvärd text av Josefin Utas:

Från både politik, media, myndigheter osv jobbar man idag hårt på att stämpla ut ord som olämpliga och man hittar hela tiden på nya sätt att benämna saker.

Ta begreppet ”papperslösa” exempelvis. Dessa är egentligen illegala invandrare. Genom den nya benämningen elimineras ordet ”illegal” och pekar istället på en utsatthet som de själva inte kan rå för (”…lösa”). Att begreppet illegala invandrare suddas ut till förmån för papperslösa blir ett sätt att skapa sympati och bedriva påtryckningar och regelrätt politik genom ord.

• Aktivistgrupp anser inte att den som har fått avslag på sin asylansökan ska respektera Migrationsverkets och migrationsdomstolars beslut och lämna landet – 9 maj 2019. Ur texten:

Aktivisterna i gruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! ger sig inte. Ingenting biter på dem, de struntar i om Migrationsverket och migrationsdomstolarna avslår asylansökningar, det är inte relevant för dem. I deras värld är det de som vet och de som ska avgöra vilka som får stanna i Sverige. Det gäller deras egenutvalda “särskilda skyddsvärda personer”, det vill säga unga och lite äldre afghanska män som enligt ovannämnda instanser inte har rätt att vistas här.

•  Finns det beredskap i Sverige för det okända antalet – kanske hundratusen – människor som vistas illegalt i Sverige?– 21 mars 2020. Ur texten:

Varför har detta inte talats om offentligt under alla de veckor som gått sedan epidemin blev till en samhällshotande pandemi? Här skiljer sig ju Sverige också starkt från sina nordiska grannländer, som inte har dessa stora mängder personer som inte utvisats eller som helt enkelt aldrig ens registrerats i Sverige. I gruppen ingår även tiggarna, de som i Sverige kallas “EU-migranter”, från främst Rumänien och Bulgarien, och som man här inte ens registrerar (vilket man gör bland annat i Finland, i enlighet med EU-bestämmelserna) och därmed inte vet vilka de är, var de befinner sig eller hur många de är.

Kommentar: I sammanhanget kan man också begrunda och inse att om inte Moderaterna – främst genom tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt – samt även Miljöpartiet och Centerpartiet hade getts/tagit sig så stort inflytande på asyl- och migrationsområdet så hade det inte behövt bli som ovan beskrivs. Sverige hade kunnat utvecklas på ett positivt sätt med bibehållen trygghet, säkerhet och välfärd. Flyktingmottagande (notera ordet “flykting”!) i liten skala hade kunnat vara civiliserat och värdigt; tydlig information om landet och gedigen språkundervisning hade kunnat ges.

Moderaterna har ju faktiskt nu – alltför långsamt men dock – “nyktrat till” sedan Reinfeldt försvann. Socialdemokraterna är inte ett parti som är ett under av tydlighet, men det verkar som om även det partiet – dessvärre för sent – börjat inse att det inte går att stå och hojta “refugees welcome” längre. Att det relativt lilla landet i norr inte kan svälja de hundratusentals som de så hurtigt lockade hit. Hade man insett det och aktivt försökt styra migranterna bort från Sverige så som till exempel Finland gjorde*, så hade Sverige inte blivit ett av EUs farligaste, mest våldsamma, splittrade och segregerade länder. Och ett av de farligaste, inte bara för dess eget folk genom den okontrollerade och samhällsomstörtande våldsbrottsligheten som nu är en del av “Sverigefakta” (till skillnad från en falsk “Sverigebild”), utan också för de nordiska grannländerna.

*Finland. Utrikesministeriet har inlett en Facebook-kampanj i Irak och Turkiet riktad till unga män – 23 oktober 2015. Ur texten:

Finland inledde en Facebook-kampanj i Irak och Turkiet riktad till unga män

Utrikesministeriet har inlett en Facebook-kampanj i Irak och Turkiet. Syftet med kampanjen, på arabiska, är informera om att säkerhetsläget har förbättrats i Irak och det har därför blivit svårare att få asyl i Finland.

* Finland. “Över 100.000 irakiska män har redan läst utrikesministeriets information.” – 24 oktober 2015. Ur texten:

Utrikesministeriet försöker minska antalet irakiska asylsökande till Finland genom att informera om den strängare asyllinjen på Facebook.

Meddelandet på arabiska är riktat särskilt till unga män i Irak och i Turkiet. Enligt ministeriet är det inte fråga om  en specifik kampanj, utan ett nytt sätt att sprida information.

Ulkoasiainministeriö“Vi publicerar Migrationsverkets officiella meddelande på arabiska på Facebook, om Finlands förändrade syn på säkerhetsläget i Irak. Ett sammandrag av informationen riktades särskilt till unga män som via en länk kan läsa hela texten”, berättar Vesa Häkkinen, enhetschef vid enheten för aktualitetskommunikation på Utrikesministeriet. “Syftet är att Finlands striktare linje vad gäller att bevilja asyl eller skydd ska spridas redan i hemlandet till dem som planerar att resa för att söka asyl.

Finland. “Målet med kampanjen är att minska på antalet ogrundade asylansökningar, inte antalet asylansökande överlag.” – 5 december 2016. Ur texten:

Finland tar Facebook till hjälp för att begränsa antalet asylsökande. Genom information som ska spridas i Irak, Afghanistan och Somalia vill Utrikesministeriet få dem som anses sakna asylgrunder att inte alls åka.

– Målet med kampanjen är att minska på antalet ogrundade asylansökningar, inte antalet asylansökande överlag. Det finns de som inte har något annat val än att fly, men de som har ett val ska ha tillgång till riktig information då de gör sitt beslut, säger kommunikationsplaneraren Rim Mezian vid Utrikesministeriet.

Kommentar: Ovanstående och nedanstående texter har starka kopplingar till varandra. Hade man agerat ansvarsfullt och inte låtit extrempartier sätta stora delar av agendan på asyl- och migrationsområdet och inte lyssnat på aktivistgrupper som med stor kraft och ihärdigt år ut och år in agerat/agerar för att med stor kraft motarbeta svenska myndighets- och domstolsbeslut, så hade Sverige kunnat slippa ha hundratusen eller fler personer som illegalt vistas inom rikets gränser. Personer som ingen vet vilka de är, varifrån de kommer, varför de är här. Eller vad de, om de organiserar sig, kan ställa till med i Sverige.

Klicka på textrutan för att läsa artikeln på Svenska Dagbladets sajt.

Varje överenskommelse som utesluter Miljöpartiet – och gärna Centerpartiet också – är värd att begrunda. Extrempartiet MP och det opålitliga Centerpartiet behöver hållas så långt som möjligt från allt som har med asyl och migration att göra. Deras utopiska åsikter och genomförda vansinnigheter (som Nya Gymnasielagen) har skadat och skadar Sverige.

Ur texten:

Nu jobbar S på en ny plan för hur man ska kunna kringgå MP – och i stället göra upp om asylpolitiken med M.

– I slutändan är det riksdagen som stiftar lagar, säger Rikard Larsson (S).

Och:

– Det behöver komma till nya förhandlingar. Jag ser framför mig att de omfattar regeringspartierna och de partier som stödjer den här regeringen. Jag tror att vi skulle kunna nå en överenskommelse om en human flyktingpolitik, säger MP:s migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen Falk.

Den analysen är hon dock ensam om. Andra personer i migrationskommittén vittnar tvärtom om att förtroendet mellan S och MP är kört i botten.

Reflektion: Vad Miljöpartiet egentligen menar med de ständigt upprepade orden: “en human flyktingpolitik” är oklart. Ordet “human” kan ju ha olika betydelser beroende på vem som yttrar det och i vilket sammanhang. Dessutom: politiska krumbukter och mantran – och särskilt då Miljöpartiets – ska inte tillåtas fortsätta att köra över landets utlänningslag som borde kunna få gälla mer än något eller några år i taget utan att politiker petar i den. Men ska den nu i många delar ändå göras om för att sedan faktiskt hålla långsiktigt så måste lagen bli realistisk och “human” också för Sverige som land och för svenskarna som folk. Det är ju landets folk som tvingas bekosta och leva med följderna av den. Som det ser ut nu så är det enda realistiska och humana att inte ta emot några utomeuropeiska migranter överhuvudtaget. Inte på många, många år. Inte med de enorma problem som Sverige har på grund av den gigantiska och till stor del okontrollerade invandringen som för alltid redan förändrat ett tryggt och säkert land till ett otryggt och osäkert.

Lär av Finland – läs ovan – och gör informationskampanjer på samma sätt i de länder som de flesta migranter kommer ifrån. Informera sanningsenligt att Sverige inte har bostäder, vård, skolor ens till dem som redan är här och att svenskarna inte kan försörja fler människor som söker sig hit.

Till sist: I vilket annat civiliserat land accepteras att cirka 10 procent (kanske mer) av dess invånarantal befinner sig olagligt, odokumenterat, oregistrerat inom dess gränser? Hur kan man utsätta sitt eget folk för något sådant och ändå fortsätta att ta in massor av människor i stället för att ta till alla tänkbara medel för att få ut så många som bara någonsin möjligt av dem som vistas här illegalt? Vare sig de bara vandrat rakt in i landet utan alls ge sig till känna eller har fått avslag på sina asylansökningar.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till detta inlägg.

 

En penningdonation – månatligt valfritt belopp eller engångsbelopp – innebär en frivillig gåva och ett bevis på uppskattning. En donation innebär inte att någon tjänst utförs eller att några varor tillhandahålls. Det är tids- och kunskapskrävande att göra research, ha kontakt med många samhällsaktörer och andra och att skriva texter. Men en donation är absolut inget krav för att få läsa och ta del av de över 9700 texter i olika ämnen som finns på den här sajten.