Livsmedelsbrist och coronavirus är inte asylskäl

Hur mycket man än ömmar för människor som i flera omgångar, i dyra processer och med boende, uppehälle, skola, vård etc skattemedelsbekostad under processtiden, konstaterats inte ha asylskäl, så går det inte att tänja på svensk utlänningslag hur långt som helst. I en rättsstat ska alla lagar följas, annars är det inte en rättsstat. Engagerade människor har all rätt att göra sina röster hörda, men även aktivister måste någon gång inse att de agerar rättsvidrigt i sin iver att vara goda och att de kommit till vägs ände eftersom den lag som gäller, som Sveriges asyl- och migrationspolitik vilar på och som stiftats i demokratisk ordning, måste respekteras. Alla lagar i ett land måste respekteras, det går inte att undanta vissa. Aktivisterna är respektlösa. De är också direkt oansvariga när de skapar falska förhoppningar hos människor som sedan länge vet att de inte har fått rätt att stanna och leva i Sverige.

Aktivisterna för fram uppgifter om situationen i Afghanistan, som är svår liksom den är i mängder av andra länder i världen där det också bor tiotals och åter tiotals, rentav hundratals miljoner barn och unga. Att det är svårt i många länder ger ingen rätt att komma till Sverige och bosätta sig här. Det går inte enligt den lag som reglerar invandringen och det går helt enkelt inte rent faktiskt och praktiskt, det är en absolut och total omöjlighet. Hur mycket plats det än finns i landet när man flyger över det.

Speciallagar i enlighet med aktivisternas önskemål ska inte stiftas. Det haveri som deras framtvingade, så kallade nya gymnasielag skapade, borde avskräcka och det gäller för den här regeringen och dess stödpartier att inte låta sig dras in i ett liknande haveristiskt projekt ännu en gång.

Det bor enligt Världsbanken 2018 drygt 37 miljoner människor i Afghanistan. Hur många av dem som är barn enligt våra mått mätt, det vill säga under 18 år gamla, vet vi inte. Eftersom man tycks se annorlunda på begreppet “barn” i Afghanistan anges i olika sammanhang (bland annat här) att andelen barn 0-14 år är ca 46 procent av befolkningen, det vill säga ca 17 miljoner. Då är alltså inte “barn” 15-18 år inräknade, men en kvalificerad gissning är att en bra bit över 20 miljoner av befolkningen i Afghanistan är “barn” enligt vårt sätt att se. Dessa rejält över 20 miljoner barn och unga 0-18 år gamla, kan inte komma till Sverige för att leva här. Och inte heller de, som sökt sig hit har enligt svensk lag rätt att leva här utan ska återvända till sitt och sina föräldrars medborgarskapsland. Det måste de acceptera och det måste också aktivisterna acceptera eftersom det inte är de som stiftar lagar.

Ovanstående text är baserad på fakta. På hur lagstiftningen och verkligheten ser ut. Att fortsätta ge personer som sökt och inte fått asyl orimligt och falskt hopp är både respektlöst och ansvarslöst och torde med stor sannolikhet ytterligare skada redan förtvivlade människor. Som jag har skrivit otaliga gånger så borde aktivisterna förbereda dem som fått besked om att de inte får stanna i Sverige på återvändandet och göra vad de kan för att underlätta det.

Några artiklar i ämnet, bland annat om att ta ansvar för dem man agerar för, också när det gäller återvändandet

•  Aktivisterna blir allt mer verklighetsfrämmande; nu anklagar de Migrationsverket för att “manipulera asylprocessen”! – 14 juni 2019. Ur texten:

Man kan undra om det finns någon mer för Sverige destruktiv rörelse än aktiviströrelsen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!? Så mycket problem, lidande, kostnader, oro som den åsamkat så många kan jag inte på rak arm komma på att jag kan se att någon annan “rörelse” gjort.

•  När blir aktivistnätverk samhällsskadliga i stället för positiva humanitära krafter? Och vems är egentligen ansvaret för att svenska lagar upprätthålls och efterlevs? – 10 juli 2019

Nu kräver de också att afghanska familjer med barn som tagit tagit sig från Junsele i norra Sverige till Stockholm och slagit sig ner på Norra bantorget, ska få stanna här trots lagakraftvunna utvisningsbeslut. Hur polistillståndet för demonstrationen på Norra bantorget ser ut vet jag inte, men det skulle inte alls förvåna om man struntar också i de kriterier som det anger, precis som man gjorde 2017 och precis som man struntar i lagakraftvunna utvisningsbeslut. Aktivisterna lär dessa människor att de inte behöver bry sig om svenska lagar och bestämmelser och svenskarna står handfallna i stället för att se till att deras lagar såväl vad gäller demonstrationstillstånd som rätt att vistas i landet eller inte, upprätthålls.

•  Aktivister stjälper mer än de hjälper när de agerar mot lagligt fattade beslut – 1 augusti 2019. Ur texten:

Det är obegripligt att aktivisterna så lite respekterar svensk lag och svenska myndighets- och domstolsbeslut och så ihärdigt och envist agerar för att personer utan lagliga skäl till det ändå ska bli kvar här. De borde i stället stötta dessa människor och hjälpa dem att resa till det land där de är medborgare. Som det är nu bidrar aktivisterna stort till att både barn och vuxna mår allt sämre och till att deras situation blir allt värre när de varken har bostäder eller försörjning för att de vistas här illegalt.

Ansvariga myndigheter (oftast polisen) måste med kraft se till att det som statsministrar, justitieministrar och migrationsministrar genom åren sagt ska gälla, också gäller:

Ett nej är ett nej. Den som har fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet.

Slutkommentar: Att vi engagerar oss medmänskligt och empatiskt för andra människor, särskilt för dem som har det svårt på olika sätt, är alltid positivt och berömvärt. Helt säkert har de personer som ingår i det här nätverket – och andra liknande nätverk – gjort mycket gott och på många sätt praktiskt, känslomässigt och även juridiskt stöttat asylsökande afghanska medborgare. Men de går över gränsen, och de stjälper mer än de hjälper, när de agerar bortom lagakraftvunna beslut och inte väljer att bidra till att de som ska lämna landet gör det på, efter omständigheterna, bästa möjliga sätt.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.