Det tog bara några decennier men nu, nu samarbetar åtta kommuner (alltså långt, långt ifrån alla kommuner i landet) med Skatteverket i ett nytt folkbokföringsuppdrag! Skatteverket meddelar:

Åtta kommuner samarbetar med Skatteverket i nytt folkbokföringsuppdrag 

Fel i folkbokföringen ska åtgärdas på nya sätt inom ett nytt regeringsuppdrag som Skatteverket kommer att bedriva tillsammans med åtta kommuner. De kommuner som medverkar är Borlänge, Botkyrka, Helsingborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. Dessutom medverkar Göteborg och Södertälje som sedan tidigare deltar i ett annat regeringsuppdrag för att minska felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet.

Nu, nu – några decennier för sent – har alltså regeringen gett Skatteverket detta uppdrag. Peter Sävje, chef för folk- och fastighetsavdelningen på Skatteverket:

Fel i folkbokföringen får stora konsekvenser, inte minst för kommuner. Vi behöver få mer effekt både i förebyggande arbete och kontroll. Ungefär två procent av uppgifterna i folkbokföringen är fel och det är för mycket, särskilt om felen leder till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Det här projektet är tänkt att bidra till nya sätt att arbeta som vi tror kan ge resultat även efter regeringsuppdraget.

Klicka på textrutan för att ta del av regeringens uppdrag till Skatteverket.

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner inrätta ett pilotprojekt för att utreda omfattningen av problemet med felaktig folkbokföring och utveckla metoder och arbetssätt för att åtgärda felaktigheter. Pilotprojektet ska bedrivas i områden där Skatteverket och kommunerna bedömer att problematiken, med tonvikt på trångboddhet och otillåten handel med hyreskontrakt, är eller kan antas vara särskilt förekommande.

Uppdraget innefattar bosättningsutredningar inklusive oannonserade fysiska kontrollbesök. Skatteverket ska dra nytta av erfarenheter och samverkansformer från arbetet med uppdraget att inrätta ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet (Fi2020/02991).

Kommentar: Så regeringen menar på fullt allvar att oskyddade tjänstemän från en statlig, svensk myndighet ska ge sig ut och ringa på dörrarna i dessa områden där det – trots att det inte ens andas om det – är utomeuropeiska invandrare som är målgruppen. Det är ju främst (jag säger inte enbart, men med till visshet gränsande sannolikhet främst) just de som sysslar med folkbokföringsbrott och falska identiteter och mängder av falska samordningsnummer.

Vidare i regeringens uppdrag till Skatteverket:

I uppdraget ingår också att Skatteverket i enlighet med sitt ordinarie uppdrag, även i andra områden, ska göra stickprovskontroller av folkbokförda och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den fastställda bosättningen är korrekt.

Kommentar: Och dit ska alltså svenska tjänstemän så skickas för att ringa på och säga:

Hej! Jag kommer från Skatteverket och…

Kommentar: Hur mycket längre kommer han eller hon? Om den som eventuellt öppnat sin dörr ens förstår svenska.

Vidare i uppdraget:

Det är därför angeläget att uppgifterna är korrekta. Konsekvenserna av att uppgifter i folkbokföringen inte stämmer överens med verkliga förhållanden kan vara flera. Det kan bl.a. handla om sådan problematik som att skolan inte vet var ett barn bor och att kommunen har svårt att följa upp en orosanmälan, otillåten handel med hyreskontrakt, handel med folkbokföringsadresser och svårigheter att följa upp förekomsten av trångboddhet. I många olika sammanhang har brister i folkbokföringen dessutom framhållits vara av central betydelse för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (se bl.a. SOU 2017:37, Brå 2016:9 och Brå 2015:8). Flera myndigheter har vidare pekat på att det särskilt i utsatta områden finns risk för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och att felaktig folkbokföring är en primär orsak till dessa utbetalningar.

Kommentar: Begreppet “utsatta områden” är ett lika meningslöst begrepp som “papperslösa”. Vem är det som “utsätter” dessa områden och för vad? Det handlar ju till mer än 90 procent om invandrartäta områden och det torde till rätt stor del vara utomeuropeiska invandrare från dessa områden som “utsätter”både andra människor och samhället för allt möjligt. Bland annat för folkbokföringsbrott, som det här uppdraget från Finansdepartementet till Skatteverket handlar om. Och de, som av vissa benämns “papperslösa”, är i klartext illegala invandrare, det vill säga personer som befinner sig i landet olagligt. 

I slutet av Finansdepartementets uppdrag till Skatteverket, skriver finansminister Magdalena Andersson (utan att ange i vilken kapacitet hon undertecknar uppdraget, bara “Magdalena Andersson”…):

Uppdraget bedöms förbättra situationen i bland annat socialt utsatta områden genom att myndigheternas kunskap om trångboddhet, brott mot välfärdssystemen och möjlighet att säkerställa rätten till skolgång stärks.

Slutkommentar: Svenska regeringar har låtit Sverige bli ett farligt, segregerat land under minst tre decennier. Och använder fortfarande grumliga ord och begrepp i stället för att tala klarspråk. Plus att de faktiskt tror,  i obegriplig naivitet, att svenska tjänstemän ska våga sig ut i det som alla regeringar genom låtit förvandlas till fullständigt främmande utanförskapsområden, enklaver där våldsamt beteende förekommer som ingen annanstans i samhället, för att ringa på och säga:

Hej! Jag kommer från Skatteverket och…

Brasklapp, eftersom det alltid finns personer som medvetet vill tolka saker felaktigt: Givetvis fuskar inte alla i dessa invandrartäta områden med uppgifter om sitt boende. Bara en så stor andel att regeringen gett Skatteverket detta uppdrag.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.