Klicka på textrutan för att läsa hela texten i Bulletin.

Ur texten:

Det har, bland annat i Göteborgs-Posten, rapporterats om att Försäkringskassan infiltrerats av personer i kriminella nätverk – har man tittat på vilka kopplingar som kan finnas till personer anställda på Migrationsverket, som inte säkerhetskontrollerats? Finns det kopplingar inifrån verket till Försäkringskassan, som har kopplingar till assistansmissbruket? Alltså att personer ges arbetstillstånd som assistenter i assistansbolag där behov av assistans inte finns. Sådana tillstånd kan ju, med rådande ordning på Migrationsverket, beviljas av anställda som varken omfattas av kontroll enligt säkerhetsskyddslagen eller är medborgare i Sverige. Anställda som också getts rätt att fatta beslut om svenskt medborgarskap.

Är inte prövningen av frågan huruvida människor ska beviljas rätt att vistas i Sverige, ta anställning här och i förekommande fall få hämta hit också sina anhöriga samt bli svenska medborgare, i allra högsta grad något som borde motivera säkerhetsklassning och noggrann kontroll av dem som anställs?

I den rättsutredning som Migrationsverket hänvisar till i sina svar till mig och som nämns i texten ovan – Rättsutredning om säkerhetsprövning med registerkontroll av medarbetare – anges bland annat:

Rättsavdelningen fastställde den 22 juni 2015 en rättsutredning om kraven på svenskt medborgarskap och slagning i belastningsregistret innan anställning (1.3.1-2015-35771). Denna rättsutredning har nu bedömts vara i behov av uppdatering av följande skäl: för det första har Migrationsverket blivit en bevakningsansvarig myndighet och Migrationsverkets personal har krigsplacerats och för det andra har säkerhetsskyddslagen ändrats. Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) träder i kraft den 1 april 2019.

Migrationsverket blev den 1 juli 2016 bevakningsansvarig myndighet med ansvar enligt 10 och 16 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Detta ansvar kräver bl.a. att Migrationsverket planerar och vidtar åtgärder för att skapa förmåga att hantera kris, hot och risker inför en skärpt säkerhetspolitisk situation.

Generaldirektören beslutade den 5 november (gissningsvis 2018… Min anm.) att krigsplacera alla tillsvidareanställda medarbetare som inte är ianspråktagna av annan myndighet med stöd av lagen (1994:1808) om totalförsvarsplikt.

Migrationsverkets ansvar, som bevakningsansvarig myndighet, kan leda till att anställda i större utsträckning än tidigare engageras i frågor som rör Sveriges säkerhet och därigenom flera kan komma att få ta del av säkerhetskänslig information.

Kommentar: Det är nu snart två år sedan säkerhetsskyddslagen trädde i kraft men den här utredningen har fortfarande inte lett till den uppdatering av de starka skäl som Migrationsverket anger! Tillsvidareanställda är krigsplacerade men är i ett okänt antal fall inte ens svenska medborgare. Innebär det alltså faktiskt att en statlig myndighet i Sverige har krigsplacerat utländska medborgare anställda vid densamma?

Rättsutredningen är sex sidor lång. Den som är intresserad kan med fördel ta del av den i sin helhet Den torde vara offentlig handling och därmed kunna begäras från Migrationsverket.

Till slut: Allt som har med migration, asyl, medborgarskap, säkerhet etcetera är komplicerat och svårgenomträngligt, mycket på grund av allt “lappande och lagande” genom krångliga tillägg och hänvisningar till andra lagar och regler, ibland allt annat än tydliga i sina formuleringar. Jag har försökt, både i min text i Bulletin och här på min sajt, att efter bästa förmåga redogöra för de områden jag skriver om. Ibland i frågeform, ibland med formuleringar som “torde” eller “anges” och liknande, eftersom att påstå något med absolut säkerhet i de här samhälls- och säkerhetsmässigt viktiga frågorna ofta är svårt att göra. Det står var och en fritt att ta reda på mer, ställa frågor till de ansvariga – främst regering och riksdag – och läsa på så mycket det går. I en fungerande demokrati måste medborgarna vara utbildade, kunniga och ansvarstagande. Annars kan landets ledning styra och ställa som den vill och “demokrati” blir bara ett tomt ord.

Ändring: Rubriken har ändrats från
“Har den svenska statliga myndigheten Migrationsverket alltså krigsplacerat utländska medborgare?!”
till
“Har den svenska statliga myndigheten Migrationsverket alltså krigsplacerat icke svenska medborgare?!

© denna sajt.