I Finland

Målet med bekämpningen av olaglig invandring är att genom myndighetssamarbete förebygga och avslöja olaglig inresa till Finland och ordnande av den, olaglig vistelse i landet, människohandel och annan gränsöverskridande brottslighet.
———-
Gränskontrollen vid EU:s yttre gränser har en stor roll i bekämpningen av olaglig invandring. Också det som händer då man överskrider unionens yttre gräns första gången är väsentligt. Fastställandet av den stat som ansvarar för asylansökan ska vara tydligt: det land dit den sökande först anländer är ansvarigt för registreringen av sökanden. Asylprocessen ska vara enhetlig och effektiv oberoende av medlemsstat.

Inrikesministeriet anger vidare att det är

Svårt att leva som papperslös i Finland

och att antalet olagliga vistelser förväntas öka kan komma att öka också i Finland:

Alla de som fått avslag på sin asylansökan avlägsnar sig inte ur landet även om de har möjlighet att göra det. Då stannar de i Finland olagligt.
———-
Enligt finsk lagstiftning bör varje människa ha en tydlig ställning i samhället och ingen bör vistas i landet olagligt.

Finland har traditionellt inte varit ett attraktivt land med tanke på olaglig vistelse i landet eftersom det i praktiken är mycket svårt att leva som papperslös i Finland.

Vidare förklarar Inrikesministeriet följande:

Papperslös eller person som vistas olagligt i landet?

Olaglig vistelse i landet

I 40 § i utlänningslagen finns det bestämmelser om laglig vistelse. Med laglig vistelse avses en utlännings vistelse i landet med behövliga och gällande tillstånd. Vistelse i ett land är laglig när en utlänning vistas i landet med gällande visum eller uppehållstillstånd eller med stöd av visumfrihet. En utlänning får lagligt vistas i landet också under den tid som ansökan om uppehållstillstånd eller asyl behandlas. En asylsökande anses således vistas i landet lagligt under den tid som ansökan om asyl behandlas.

Med olaglig vistelse avses att en utlänning vistas i landet utan behövliga gällande tillstånd. När beslutet om avslag på ansökan om asyl vinner laga kraft eller beslutet om avvisning blir verkställbart, anses asylsökanden vistas i landet olagligt.

Och klargör följande:

Med papperslösa avses i praktiken till exempel de personer som inte har laglig uppehållsrätt. Med papperslösa hänvisas det ofta också till den mobila befolkning vars vistelse i Finland är laglig. Ofta avser man med papperslösa sådana asylsökande som fått avslag på asylansökan och som av olika orsaker stannat i Finland olagligt. Att använda termen papperslös är dock inte önskvärt när man tänker på laglighetsövervakningen. Däremot ska man tala om laglig och olaglig vistelse.