En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.
Klicka på textrutan för att läsa artikel på Expressen Debatt.

Den 13 maj skrev överläkaren i psykiatri Stefan Krakowski en artikel på Expressen Debatt.

Den 19 maj replikerade Pär Granstedt, samhällsanalytiker och tidigare riksdagsledamot för Centerpartiet, och skriver bland annat:

Klicka på textrutan för att läsa artikel på Expressen Debatt.

Stefan Krakowski, överläkare i psykiatri, försöker i ett debattinlägg i Expressen förklara varför han tycker att det är rätt att ställa grupp mot grupp. Närmare bestämt varför en utbildningschans för några tusen unga asylsökande måste gå ut över Sveriges pensionärer.

Och:

Hans resonemang avslöjar en total okunnighet om hur samhällsekonomi fungerar, lite anmärkningsvärt hos en högutbildad person i offentlig tjänst.

Vidare för centerpartisten och samhällsanalytikern Pär Granstedt ett långt och, som det ter sig, inte helt genomtänkt resonemang om ekonomi och åldrande befolkning och blandar sedan också in arbetskraftsbrist. Ja, men den arbetskraft som behövs är högkvalificerad sådan, knappast afghanska män varav ett stort antal inte ens klarar nationella prov i svenska, matematik och engelska på grundskolenivå… Dock menar han att motivet bakom varför han och hans parti vill att de 9.000 afghanerna utan asylskäl ska få stanna är:

…förstås i första hand humanitärt, att ge unga en chans.

Det är i det här perspektivet man skall se initiativet att låta unga ensamkommande få tillfälligt uppehållstillstånd för att utbilda sig, och chans att stanna om de lyckade skaffa ett jobb och etablera sig. Det här infördes i samband med den “tillfälliga” skärpningen 2015. Men extremt långa handläggningstider på Migrationsverket gjorde att många av dessa ungdomar hann bli över 18 och därmed förlorade den möjligheten, och det försöker man rätta till nu.

Kommentar: Pär Granstedt blandar som sagt svajiga samhällsekonomiska uttalanden och humanitära motiv och glömmer helt att det finns en utlänningslag enligt vilken de afghanska männen redan är prövade flera gånger och har fått avslag på sina asylansökningar eftersom de saknar asyl- eller skyddsskäl. Hans ord om Stefan Krakowski passar faktiskt bättre in på honom själv:

Hans resonemang avslöjar en total okunnighet om hur utlänningslagen fungerar, lite anmärkningsvärt hos en samhällsanalytiker och tidigare riksdagsledamot.

I utlänningslagen finns bestämmelser om hur arbetskraftsinvandring ska gå till. Det står var och en, som kan få ett arbete, kan hitta bostad och försörja sig själv, fritt att arbetskraftsinvandra. Man måste då, till skillnad från afghanerna som sökt asyl, styrka sin identitet och nationalitet för att komma ifråga. Dessa krav gäller också för den som vill studera i Sverige. Så här skriver Polismyndigheten, rättsavdelningen, i sitt remissyttrande till regeringen:

Polismyndigheten vill vidare framhålla att det inte är önskvärt ur polisiär synpunkt att det föreslås att det ska vara tillräckligt att den enskilde gjort sin identitet sannolik för att uppehållstillstånd ska beviljas. Huvudregeln i svensk migrationsrätt är att den sökande ska styrka sin identitet för att kunna beviljas uppehållstillstånd på annan grund än asyl (MIG 2012:1). Med ett sänkt beviskrav för identiteten minskar kontrollen över vilka som vistas i landet.

Långa handläggningstider är, enligt bland annat lagrådet, inte på något sätt skäl för att ges uppehållstillstånd i Sverige. Det verkar Pär Granstedt inte ha uppfattat. Ur lagrådets remissyttrande, som skarpt kritiserar det hafsiga lagförslaget som ska ge gruppen afghanska män – av vilka tusentals idag de facto vistas illegalt i landet – möjlighet att söka uppehållstillstånd för studier:

Det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra det i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd. Även i svensk rätt i övrigt är det inte en princip att låta utdragna handläggningstider i sig vara skäl för att bifalla ansökningar av olika slag. Förslaget väcker i detta avseende frågor som inte alls analyserats i lagrådsremissen.

Lagrådet uttalar också följande, som kan vara det skarpaste i kritikväg det någonsin uttalat:

Från t.ex. domstolarna har framförts att komplexiteten gör det svårt att överhuvudtaget få en överblick av konsekvenserna av förslaget, och att detta måste komma att medföra svårigheter inte minst för enskilda. Lagrådet delar den bedömningen, och anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

Det är inte överläkaren i psykiatri, Stefan Krakowskis resonemang som avslöjar en anmärkningsvärd och total okunnighet, det är Pär Granstedt som valt att blanda äpplen och päron på ett helt omöjligt sätt och som helt struntar i de lagar som gäller i Sverige och den kritik som landets främsta experter riktat mot lagförslaget. Det är direkt oansvarigt och ingen kan vara förvånad över att stödet för ett så oansvarigt parti rasar i den senaste Sifo-mätningen: 1,6 procentenheter, det vill säga hela 16,5 procent. (Val 2018. Thomas Gür: ”Utopisterna och de principlösa opportunisterna i Centern får se sitt stöd krympa.”)

 

© denna sajt. Vänligen länka till originalinlägget vid ev citat.