Klicka på text- och bildrutan för att komma till artikeln.

Jag har skrivit en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Ur texten:

Innebär domen i Jönköping som anger att det ”inte finns någon uppgift om att socialnämnden har gjort en egen utredning av NN:s ålder som visar att hans egen uppgift om ålder är uppenbart felaktig”, att landets socialnämnder måste börja överpröva Migrationsverkets beslut och göra egna åldersutredningar? Har domstolen tänkt fel eller är det något i lagstiftningen som skyndsamt behöver ändras? Frågorna hopar sig.

Ur domen i Förvaltningsrätten i Jönköping:

Utgångspunkten blir därför att fram till dess att det finns ett lagakraftvunnet överklagbart beslut eller en dom där även åldersbedömningen kan bli föremål för ett överklagande så bör den ålder som den asylsökande uppgett vid ansökningstillfället godtas, om det inte är alldeles uppenbart att uppgiften är felaktig.

Detta innebär att det är först när ett överklagbart beslut om uppehållstillstånd – där en uppskrivning av åldern ingår – har vunnit laga kraft som den nya åldersbedömningen får en rättsverkan för andra myndigheter än Migrationsverket. Det är dock möjligt för en kommun att göra en egen bedömning i uppenbara fall om att en ung person uppenbart inte är ett barn och då till exempel bestämma att personen inte ska bo i ett barnboende.

Som sagt: Rörigt är det minsta man kan säga att det är. Olika lagar och regler krockar med varandra eller är bara inte kompatibla. En del myndigheter – och kanske också domstolar – blandar lagar som gäller personer med uppehållstillstånd i Sverige med lagar som omfattar personer som inte har uppehållstillstånd. Och åldersbedömningar görs inte direkt när personerna söker asyl, vilket är helt obegripligt och något som vi är ett antal som har “tjatat” om i åratal att det måste göras när den asylsökande inte styrker sin ålder.

Det hela har krånglats till så till den grad att ingen till slut vet riktigt hur den ska förfara och vad som egentligen gäller. Inte ens de gamla och garvade miggorna, alltså de som arbetat länge och varit med på alla svindlande turer, hänger riktigt med längre. Det är ett fullständigt ohållbart läge på asylområdet och alldeles extra rörigt är det när det gäller dem som kommit ensamma till Sverige och sagt sig vara minderåriga men inte haft något som styrkt deras ålder.

Svenska regeringars och myndigheters oförmåga att se till att detta så oerhört viktiga område hanteras på ett rakt, tydligt och rättssäkert sätt, har allvarligt skadat tilltron till systemet och åsamkat skattebetalarna orimliga kostnader som hade kunnat undvikas om man haft raka, tydliga instruktioner om att helt enkelt följa utlänningslagen. Punkt. Slut. Och om man hade tagit lärdom av sina nordiska grannar där asyleriet fungerar betydligt bättre och mer korrekt än i Sverige.

Texter här på bloggen som ur olika perspektiv
handlar om ensamkommande asylsökande
som är eller säger sig vara minderåriga,
kan läsas här.

© denna blogg.