Klicka på textrutan för att komma till inslaget i Sveriges Radio.

Migrationsöverdomstolen river upp en uppmärksammad dom där ett äldre par från Grekland beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Jag skrev om detta den 30 juni under rubriken ”Avgörandet strider rent objektivt mot av Sveriges riksdag fastställd lag och utgör även ett tydligt avsteg från domareden i 4 kap. 11 rättegångsbalken.” Ur texten:

Rådmannen, den ende juristen i sammanhanget (!) körs över av de tre nämndemännen och det enda han kan göra är att vara skiljaktig och till domen bifoga följande, som är ett utdrag ur texten:

Även med beaktande av hur ömmande deras totala livssituation är sä föreligger det inte, med beaktande av rättspraxis, sådana synnerligen ömmande omständigheter som utgör grund för uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § utlänningslagen.
—————————–
Överröstad i frågan huruvida det föreligger synnerligen ömmande omständigheter konstaterar jag fortsättningsvis att ingenting framkommit som gör det sannolikt att det skulle strida mot något svenskt konventionsåtagande att verkställa de ifrågavarande utvisningsbesluten. I förhållande till artikel 3 i EKMR, dvs. förbudet mot tortyr m.m., bedömer jag detta som uppenbart.

Med hänsyn härtill saknas det legala förutsättningar att meddela uppehållstillstånd till följd av synnerligen ömmande omständigheter.
—————————–

Det nu meddelade avgörandet strider rent objektivt mot av Sveriges riksdag fastställd lag och utgör även ett tydligt avsteg från domareden i 4 kap. 11 rättegångsbalken.

Klicka på textrutan för att läsa artikeln.

Den 24 augusti skrev jag på Svenska Dagbladets ledarsida om fallet. Ur texten:

Därmed fattar ändå domstolens tre nämndledamöter i majoritet ett beslut som de alltså vet inte följer lagen – ”oaktat lagtextens ordalydelse” – och beviljar permanenta uppehållstillstånd (inte uppehållsrätt) till dessa två EU-medborgare.

Nämnas bör att rättens ordförande anmäler avvikande mening: ”Det nu meddelade avgörandet strider rent objektivt mot av Sveriges riksdag fastställd lag och utgör även ett tydligt avsteg från domareden i 4 kap. 11 rättegångsbalken.”

Och samma dag, den 24 augusti, skrev jag också på bloggen under rubriken Migrationsöverdomstolen river upp en uppmärksammad dom där ett äldre par från Grekland beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ur texten:

Politiseringen av Sverige har definitivt gått för långt och att det ska vara möjligt för tre fritidspolitiker från Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att på ren känslomässig grund kunna fatta beslut som, enligt rättens ordförande ”rent objektivt strider mot av Sveriges riksdag fastställd lag”, är absurt.

Nu har då Migrationsöverdomstolen sagt sitt. Och Anita Linder, lagman vid kammarrätten i Stockholm, säger det självklara:

Det som man gjorde i migrationsdomstolen, att bevilja det här paret permanent uppehållstillstånd, det strider uttryckligen mot de lagbestämmelser som finns.
——————–
Jag tror att alla förstår att man ska tillämpa den lagstiftning som finns. Det här var ju ett uppenbart fall där man medvetet valde att tillämpa en annan regel än den som gäller och det har inte jag sett förut.

Så. Inte ens i det allt rättsosäkrare Sverige kan tre nämndemän ostraffat köra över rådmannen (som ju kan lagen) och fatta beslut på egna tyckanden och känslor i stället för att döma enligt gällande lag.

© denna blogg.