Klicka på bilden för att läsa hela statsministerns tal.

Utdrag ur statsminister Sanna Marins tal i riksdagen den 29 april:

Ärade talman,,

Även om Finland har god beredskap för olika situationer jämfört med många andra länder har epidemin och dess samhälleliga och ekonomiska konsekvenser överraskat även oss.

Finland införde exceptionellt omfattande och hårda samhälleliga begränsningsåtgärder redan i ett mycket tidigt skede av epidemin. Syftet med begränsningsåtgärderna har varit att förhindra sjukdomens spridning bland befolkningen, att trygga hälsovårdens bärkraft i alla situationer och att skydda i synnerhet liv och hälsa för människor som hör till riskgrupper för vilka sjukdomen kan vara mycket allvarlig.

Vi har också lyckats bromsa upp sjukdomens spridning och anpassa vår verksamhet till den förändrade situationen. Till exempel har beredskapsnivån inom hälso- och sjukvården höjts och intensivvårdskapaciteten utökats.
———-
Statsrådets (= regeringens. Min anm.) riktlinjer för begränsningsåtgärder och övriga åtgärder har baserat sig på senaste tillgängliga information och experternas bedömningar av hur epidemin framskrider. Eftersom viruset är nytt och det har spridit sig snabbt i olika länder har vi varit tvungna att fatta beslut under osäkerhet och hård tidspress.

Det har varit värdefullt att man i Finland har kunnat bedriva omfattande samarbete mellan alla riksdagspartier och således snabbt kunnat införa begränsningsåtgärder. Jag vill särskilt tacka oppositionspartierna för ett konstruktivt samarbete under denna nationella kris. Regeringens strävan har varit att hålla riksdagsgrupperna informerade. Situationen och åtgärderna har regelbundet diskuterats med alla grupper. Detta vill vi också fortsätta med.
———-
Ärade talman,

Vi skulle inte ha lyckats tygla epidemins framfart i Finland utan medborgarnas engagemang för deltagandet i begränsningsåtgärderna. Människorna har agerat ansvarsfullt och förhållit sig till situationen med det allvar som krävs. Ett stort tack för det till er alla!

Ett tack också till de otaliga anställda inom hälso- och sjukvården, lärare, städare, poliser, kollektivtrafikförare, anställda inom handeln och mathållningen och många andra yrkesgrupper samt finländska företag som ser till att samhället fungerar under krisen.
———-
Finland har hittills lyckats väl med att bromsa epidemin. Regeringen bedömer därför att det i Finland är möjligt att stegvis och kontrollerat övergå från omfattande samhälleliga begränsningsåtgärder till en effektiviserad hantering av epidemin enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Alla begränsningsåtgärder kan dock inte frångås på en gång, eftersom situationen fortfarande är allvarlig.

Finlands hybridstrategi stöder sig förutom på kontrollerad avveckling av restriktioner även på tanken om att testa, spåra, isolera och vårda. Den går ut på att smittspridning förhindras genom omfattande testning, effektiv spårning av identifierade sjukdomsfall och smittkedjor, isolering av personer som insjuknat samt karantän för dem som exponerats.

Som ett led i hybridstrategin fortsätter regeringen bereda ibruktagandet av en mobilapplikation som kan användas i hanteringen av epidemin. Ett villkor för ibruktagandet av en applikation är att modellen baserar sig på frivillighet och respekterar integritetsskyddet.
———-
Ärade talman,

Regeringen har också begått misstag under krisen. Till exempel borde vi snabbare ha kunnat lösa den oklara situation som pågick alltför länge på Helsingfors-Vanda flygplats.

När misstag begås, ska de utredas och bli en lärdom för framtiden. Situationen vid Helsingfors-Vanda flygplats rättades till. Kanaliseringen av företagsstöden utreds och lösningar söks vid arbets- och näringsministeriet. Det finns fortfarande utmaningar när det gäller tillgången på skyddsutrustning och utrustning för hälso- och sjukvård, inte bara i Finland utan också i många andra länder, men vi söker lösningar också på denna helhet.

Det är alldeles säkert att misstag kommer att begås också i framtiden. Detta beror på att allt inte är känt och på att man inte kan förutse eller vara beredd på allt. Människor misslyckas också och begår misstag av mänskliga orsaker.
———-
Utifrån de erfarenheter som gjorts hittills kan jag ändå konstatera att vi har saknat instrument för kristider som vi i stunden har varit tvungna att skapa med ett alldeles för snävt tidsschema för beredningen.

Vår beredskapslagstiftning måste bedömas noggrant och revideras i samarbete med samtliga riksdagspartier. Lagstiftningen bör ses över i sin helhet med tanke på beredskapen, för att vi i framtiden ska vara ännu bättre förberedda på eventuella kriser.

Statsministerns slutord i det långa talet (betydligt längre än vad som citerats här)var följande:

Ärade talman,

”Om vi inte med säkerhet vet hur det kommer att gå, kan vi anta att allt går bra.”

Dessa ord av president Mauno Koivisto passar också bra just nu. Framtidsutsikterna är förknippade med exceptionellt stor osäkerhet. Vi går i dimma och kan inte se framför oss. Ändå måste vi fortsätta framåt och lita på att vi tillsammans hittar en väg ut ur krisen.

Som nation har vi klarat av många prövningar under historiens gång. Vi kommer att klara av den här också.