Ur texten:

Åtgärdsprogrammet mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet har i enlighet med regeringsprogrammet uppdaterats för åren 2021–2024.

Målet för programmet är att på ett övergripande sätt påverka olaglig inresa, olaglig vistelse i landet och gränsöverskridande brottslighet samt att förhindra att det uppstår ett skuggsamhälle utanför det officiella samhället i Finland.
———-
 – De som vistas i landet utan uppehållstillstånd riskerar att marginaliseras, hamna i brottslighet och själva bli utnyttjade av brottslingar eller till och med falla offer för människohandel. Därför ligger det i både samhällets och individens intresse att vi på ett övergripande sätt kan förebygga uppkomsten av ett skuggsamhälle i Finland, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo. 

Det uppdaterade åtgärdsprogrammet innehåller sammanlagt 52 åtgärder på både strategisk och operativ nivå. Av åtgärderna har 49 delats upp kronologiskt under fem olika teman: åtgärder i ursprungs- och transitländerna, åtgärder vid gränsen, åtgärder i Finland, åtgärder för att främja återresor och åtgärder som gäller personer som vistas i landet utan uppehållsrätt.
———-
Invandringen till Finland sker i huvudsak lagligen på grund av arbete, familj och studier. Endast en liten del anländer olagligt. Också till Finland flyttar man i huvudsak lagligen på grund av arbete, familjeband och studier. Olaglig inresa och olaglig vistelse i landet sker fortfarande i mycket liten utsträckning i Finland, jämfört med all migration till Finland. Coronapandemin har minskat rörligheten ytterligare.

I det föregående åtgärdsprogrammet för åren 2017–2020 fokuserade man på den förändring i omvärlden som följde av den snabba ökningen av antalet asylsökande 2015–2016. När det gäller dessa personer behövs det fortfarande åtgärder. Behovet har identifierats också i regeringsprogrammet där det har ställts som mål att systemet för frivillig återresa ska utvecklas, avtal om återsändande med alla centrala tredjeländer vars medborgare Finland på ett tryggt sätt kan återsända ska ingås samt att olaglig vistelse i landet och anknytande människohandel och utnyttjande ska förebyggas och bekämpas.

Kommentar: Klart och tydligt. Invandringen ska vara reglerad och olaglig invandring och olaglig vistelse i Finland ska förhindras så att skuggsamhällen inte uppstår och människor inte kan vistas i Finland utan tillstånd.