Mikael Agricola (ca 1510 – 1557), var reformator, biskop och bibelöversättare. Finland fick genom reformationen en tryckt litteratur och ett finskt skriftspråk. Detta arbete utfördes under ledning av den begåvade teologen och humanisten Mikael Agricola. Lärjunge till både Erasmus och Luther, lade Agricola med sin finska bibelöversättning grunden till det finska skriftspråket. För att som ett första steg befrämja läskunnigheten utarbetade han en ABC-bok, den finskspråkiga litteraturens förstlingsverk.

Mikael Agricola växte upp i en bondefamilj i Pernå i södra Finland och upptäcktes vara en begåvad elev. Församlingens kyrkoherde, som hade varit Mikaels lärare, skickade pojken till latinskolan i Viborg, där han fick efternamnet Agricola (=bonde) efter faderns yrke.

Vidare om mannen som kallats “det finska skriftspråkets fader”, ur Biografiskt lexikon för Finland:

Agricola lade med sin finska bibelöversättning grunden till det finska skriftspråket. Av hans ABC-bok, den finska litteraturens förstlingsverk, känner man inte till ett enda bevarat fullständigt exemplar. Det som finns är fragment från tre olika utgåvor och först 1966 upptäcktes delar av de sista sidorna. Den första utgåvan har av allt att döma tryckts 1543 i Stockholm av Amund Laurentii, den andra utgåvan är från 1551 och den tredje trycktes först efter Agricolas död 1559.

På ABC-bokens titelsida finns en vers som uppmanar det ”goda barnet” att lära sig läsandets grunder genom denna ”abc-kiria”. Förutom alfabetet och räkneorden ingår katekesens huvudavsnitt, d.v.s. de tio budorden, trosbekännelsen, Fader vår, Ave Maria samt dopets och nattvardens instiftelseord. Här fanns det koncentrat av den kristna läran som prästerskapet redan under medeltiden på folkspråket hade lärt ut till finnarna. Dessa texter skrevs ned för att prästerna skulle återge dem på likalydande sätt. Styckena i den medeltida katekesen var präntade på lösa blad eller i häften. De har med tiden gått förlorade. Men Agricola hade tillgång till dem när han författade sin ABC-bok. Så tidigt som i början av 1530-talet hade detta material stöpts om i reformationens anda. Sveriges reform

Kommentar: Att det är viktigt att värna om sin historia, sitt kulturarv är de flesta överens om. Utan kännedom om sina rötter och sin bakgrund blir människan rotlös och hart inget att relatera till. I Finland upprätthålls traditioner och personer som varit betydelsefulla, ibland avgörande, för landet, dess folk och framtid, hyllas och ihågkoms. Därmed även, som en självklarhet, Mikael Agricola.