Förhandlingarna om asylsökandes återvändande framskred väl i Bagdad

En finländsk delegation har i Bagdad förhandlat om återvändande och återsändande av irakiska asylsökande samt om att intensifiera det bilaterala samarbetet. Förhandlingarna fördes i början av veckan. Under besöket fortsatte diskussionerna om ett samarbetsprotokoll om arrangemangen för återresa. Det togs också ett initiativ till att skapa ett samarbetsprogram till stöd för återvändande. Iraks inrikesminister och migrationsminister fick en inbjudan till Finland för fortsatta diskussioner, och beredningen av att inbjuda premiärministern och utrikesministern inleddes. Diskussionerna fördes under ledning av inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg.

Finländarna träffade Iraks inrikesminister och justitieminister samt ledning på hög nivå vid migrationsministeriet, utrikesministeriet och premiärministerns kansli. Vid förhandlingarna med de olika parterna koncentrerade man sig på praktiska åtgärder som kan främja genomförandet av arrangemangen för återresa. Finländarna föreslog att det ska skapas en process genom vilken man tillsammans med de irakiska myndigheterna kan skaffa behövliga resehandlingar till personer som ska återsändas och som inte har sådana. Detta är en ett bra och konkret steg när det gäller att identifiera sådana irakier som saknar handlingar.

– Förhandlingarna framskred väl, även bättre än vi hade förutspått. Vi diskuterade på ett konkret plan utmaningar och alternativa lösningar som anknyter till återvändande av sådana asylsökande som fått avslag på sin ansökan. Efter diskussionerna i Irak är vi bättre medvetna om irakiernas åsikter om samarbetsmöjligheterna. Nu kan vi fortsätta arbetet med att slutföra samarbetsprotokollet, berättar kanslichef Nerg.

Man försöker utöka antalet irakier som återsänds

Bakom förhandlingarna ligger en oro för att den olagliga vistelsen ökar i Finland. De som vistas olagligt i landet blir lätt utnyttjade av kriminella personer eller kan hamna i brottslighet. Finland vill försäkra sig om att återsändanden genomförs omfattande och har därför aktivt fortsatt förhandlingarna med Irak och Somalia i syfte att utarbeta samarbetsprotokoll. I samband med dessa arrangemang prioriteras frivillig återresa, men också tvångsåtersändande tas i beaktande som ett sista alternativ.

Ett samarbetsprotokoll med Afghanistan undertecknades redan i oktober.

Från ingången av 2015 har irakier lämnat in 21 687 asylansökningar (20 484 år 2015 och 1 203 i år före den 6 december). Polisen har i år organiserat 17 flygtransporter från Finland till Irak. Cirka 1 400 irakier har återsänts via dem. Under det gångna året har dessutom ca 1 400 irakier återvänt inom ramen för programmet för assisterad frivillig återresa som Internationella organisationen för migration IOM genomfört. Också enskilda personer som återsänts med tvång har förts till Irak av polisen. Irakier har också återsänts till andra EU-länder som s.k. Dublinfall.

Tvångsåtersändanden till Irak har varit svåra

Internationellt sett gick återsändanden till Irak bra ända till 2011 då Irak försvårade samarbetet kring återsändanden. Sedan dess har myndighetssamarbetet varit svårare också med de länder som har haft ett återsändningsavtal.

Hösten 2015 framförde Finland till Irak sitt förslag om arrangemangen för återresa. Vid årsskiftet 2015–2016 besökte en irakisk delegation Helsingfors för att bekanta sig med irakiers situation i Finland. Under besöket kunde man främja frivillig återresa. Som en följd av det inleddes chartrade flygningar från Finland till Irak. När det gäller personer som återvänder frivilligt, har samarbetet med Iraks ambassad fungerat mycket bra. Man har återsänt flera personer till Irak från Finland än från andra EU-länder.