I Finland har Inrikesministeriet beställt en förstudie om behoven att ändra utlänningslagen och om sättet att genomföra en reform av att ändra den.

Avsikten är att i förstudien bedöma hur väl utlänningslagens nuvarande innehåll och struktur fungerar och identifiera centrala utvecklingsbehov som beror på ändringar i rättspraxis och omvärlden. Omvärlden har påverkats i synnerhet av den tekniska utvecklingen, såsom införandet av digitala tjänster och biometriska kännetecken.
———-
Förstudien bereds vid inrikesministeriets migrationsavdelning. Som underlag utnyttjas jämförande forskning om strukturen hos EU-ländernas utlänningslagstiftning. Vid behov och i mån av möjlighet utnyttjas också utomstående utredningar samt statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS).

I förstudien hörs myndigheter som tillämpar lagen samt andra sakkunniga och berörda grupper i synnerhet om lagens tillgänglighet och funktion. Vid ministeriet pågår samtidigt ett projekt vars uppgift är att fastställa långsiktiga mål för Finlands övergripande migrationspolitik.

För förstudien tillsätts en tvärsektoriell uppföljningsgrupp. Till medlemmar i gruppen kallas företrädare för utrikesministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, Migrationsverket, domstolsväsendet, diskrimineringsombudsmannens byrå och forskarsamfundet. Projektets mandat går ut den 31 mars 2023.

I utlänningslagen finns bestämmelser om bland annat villkor för inresa och vistelse i landet, resedokument, internationellt skydd och rättsskydd. Det finns för närvarande separata lagar om vissa typer av tillstånd, men även i fråga om dessa tillstånd fastställs de allmänna förutsättningarna i utlänningslagen.

Den nuvarande utlänningslagen trädde i kraft 2004. Den omfattande lagen innehåller cirka 300 paragrafer med över 1.000 bestämmelser. Efter ikraftträdandet har lagen ändrats sammanlagt cirka 90 gånger. Genom bestämmelserna i utlänningslagen har också över 20 EU-direktiv satts i kraft.

På grund av de många ändringarna har lagens struktur lidit och lagen har blivit svår att gestalta. Utlänningslagen är ett verktyg för migrationspolitik med hjälp av vilket målen för en övergripande, konsekvent och tydlig migrationspolitik kan stödjas. Regeringen beslutade vid ramförhandlingarna i maj 2021 att det ska beredas en förstudie om en totalreform av utlänningslagen.

Kommentar: Föredömligt av Finland att göra en gedigen och genomgripande översyn för att kunna göra en välunderbyggd reformering av utlänningslagen. Detta för att den bättre ska motsvara hur migrationen och asylsökandet ser ut idag. Och för att kunna “baka in” – eller ta bort – bestämmelser som tillkommit sedan 2004 på grund av det starkt förändrade läget på asyl- och migrationsområdet, och därmed få en klarare och tydligare utlänningslag.

© denna sajt.