I den senaste lägesöversikten över våldsam extremism fästs särskild vikt vid kvinnors och barns situation och roll i radikala islamistiska terroristorganisationer. Av översikten som är en granskning av 2017 framgår att över hälften av de brottsmisstankar som kom till polisens kännedom och som misstänktes ha ett extremistiskt motiv gällde den våldsamma extremhögern.

Den radikala islamistiska terroristorganisationen IS har lyckats locka ett stort antal kvinnor från olika håll i världen, också från Finland att resa till områden som kontrolleras av organisationen. IS har besegrats militärt men organisationen fungerar fortfarande. Organisationen kommer eventuellt att på medellång sikt bli ett mer utspritt nätverk i stil med al-Qaida, och dess verksamhet kan i fortsättningen grunda sig på rätt så självständiga celler eller nätverk. IS fortsätter också sitt liv i den digitala världen.

Så här säger inrikesminister Kai Mykkänen:

I Finland arbetar vi systematiskt för att bekämpa våldsbejakande extremiströrelsers brottsliga verksamhet. Vi måste också se till att det inte uppstår sådana befolkningsgrupper i Finland som lätt påverkas av dessa rörelsers idévärld.

Vidare skriver Inrikesministeriet:

Ett tjugotal myndiga kvinnor och ca 30 barn har rest till konfliktområdet från Finland. En del av dessa barn är redan myndiga. Enligt uppskattningar har det i området fötts ett tiotal barn till föräldrar som har en anknytning till Finland. Alla barn är offer, men en del av dem kan även bli säkerhetshot. Enligt uppgifter från Skyddspolisen har sammanlagt över 80 personer som myndigheterna identifierat rest från Finland till konfliktområdet sedan 2012. Antalet inbegriper inte barn.

Inrikesministeriet påpekar också att den största delen av de brott som gäller våldsbejakande extremism i Finland begås av extremhögern:

Den mest synliga högerextrema aktören är nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsen som tidigare hette Finska motståndsrörelsen. Dess verksamhet har påverkats av den talan som Polisstyrelsens väckte i mars 2017 för att lägga ned organisationen. Birkalands tingsrätt bestämde i november 2017 att Nordiska motståndsrörelsens finska gren med sina underavdelningar och underföreningar läggs ned. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Men:

Antalet fall som gäller radikal islamistisk terrorism har ökat. Den religiöst motiverade extremismen förekommer i form av hot om terrorism, brott i anknytning till den och sektvåld. Antalet fall som gäller radikal islamistisk terrorism och som uppfyller förutsättningarna för att göra en preliminär utredning och förundersökning och att väcka åtal har ökat. I augusti 2017 skedde det i Åbo en massknivhuggning som riktade sig mot civilbefolkningen. Gärningsmannen åtalas för mord och försök till mord i terroristiskt syfte.

För närvarande är hotet om terrorism i Finland på förhöjd nivå, dvs. på nivå två i Skyddspolisens skala från ett till fyra. Bakom det förhöjda hotet ligger konflikten i Syrien och Irak och de anknytande fenomenen.

Inrikesministeriet har sedan 2013 regelbundet publicerat en översikt av läget i fråga om våldsam extremism. Lägesöversikten bereds under ledning av inrikesministeriet tillsammans med centrala experter. Som källor används Skyddspolisens, Centralkriminalpolisens och den lokala polisens lägesbild, forskningsrön, information som tagits fram av sådana experter som är centrala med tanke på ämnet, internationella erfarenheter och andra offentliga källor.

Våldsam extremism, lägesöversikt 1/2018 (endast på finska).