Flera miggor berättar, oberoende av varandra gällande de vuxna afghanerna som genom intensiv lobbying och opinionsbildning fått en helt galen “gymnasielag” specialsydd åt sig:

När vi snabbt ska avgöra dessa ärenden så räcker det varken med att den sökande har snattat eller eller ens begått “ringa narkotikabrott” enligt rättsavdelningen, för att neka dem tillstånd enligt gymnasielagen.

Det måste till flera brott för att bötesbrott skall leda till avslag på grund av vandel.

Män som har begått narkotikabrott ska alltså välkomnas och få vistas i skolmiljöer… Ringa narkotikabrott (bruk av till exempel cannabis) räcker alltså inte för att man ska diskvalificeras för att – utan asylskäl – få stanna i Sverige.

Det är bra om ansvarig myndighet Migrationsverket klargör var i den usla lagen, genomdriven av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet, det står att det är okej att ha snattat och begått narkotikabrott och man ändå ska kunna få stanna här och studera? Eller “ha för avsikt att studera”… Läs inlägget En migga: ”Vid en enhet tillstyrkte man att personen skulle få uppehållstillstånd för gymnasiestudier, trots att det framgick av studieplanen att han skulle studera under en månad, på deltid.” (18 oktober 2018). Vad är det för mening att pröva dessa mäns vandel om det inte spelar någon roll om de har begått brott? 

När jag läser lagen kan jag inte hitta att brotten snatteri och ringa narkotikabrott ska undantas vid vandelsprövning. Om vandel och vandelsprövning står i regeringens proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå bland annat:

Om det vid denna prövning framkommer att utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet eller har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet får ett uppehållstillstånd vägras (se avsnitt 5.2).

Går man sedan till avsnitt 5.2 så står där:

Beträffande vilken brottslighet och misskötsamhet som kan ligga till grund för att vägra ett uppehållstillstånd noterar regeringen att det i förarbetena till 17 a § den tillfälliga lagen görs en jämförande hänvisning till 5 kap. 17§ utlänningslagen där en motsvarande bestämmelse finns (prop. 2016/17:133 s. 68). Någon särreglering i detta avseende för den som beviljats ett uppehållstillstånd enligt förslaget i avsnitt 5.1 är inte aktuell.

Då får man gå till 5 kap. 17§ utlänningslagen (prop. 2016/17:133 s. 68), där det står:

Vid prövningen av om uppehållstillstånd ska beviljas enligt utlänningslagen görs också en vandelsprövning i vissa fall, se 5 kap. 17 § UtlL. En sådan prövning bör kunna göras även vid prövningen av om permanent uppehållstillstånd ska beviljas enligt den tillfälliga lagen. Det bör alltså finnas en möjlighet att vägra permanent uppehållstillstånd om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. Lagrådet och Förvaltningsrätten i Göteborgframför att en motsvarande reglering bör övervägas beträffande uppehållstillstånd som rör studier. Regeringen instämmer i detta och delar Kammarrätten i Stockholms uppfattning att samma sak bör gälla för en person som får ett längre uppehållstillstånd för studier, uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, uppehållstillstånd för fortsatta studier eller uppehållstillstånd efter fullföljd utbildning. En bestämmelse med den innebörden bör tas in i den tillfälliga lagen.

Ingenstans i denna snårskog hittar jag något som säger att vissa brott ska undantas. En förklaring på om det stämmer och i så fall varför Migrationsverkets rättsavdelningen, enligt miggans utsaga ovan, inte följer lagen utan menar att afghaner som snattat och begått ringa narkotikabrott ska anses ha en god vandel behöver ges av Migrationsverket. Föreligger det någon missuppfattning eller felaktighet i denna text (det är som sagt en snårskog att ta sig igenom alla dessa lagtexter med alla sina hänvisningar) så tas rättelse gärna emot. Kontakt kan tas här.

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.