Klicka på textrutan för att ta del av hela rapporten.

Viktig läsning för alla som bor i Sverige.

För alla som arbetar här. Som betalar skatt här. Som har barn och barnbarn som går i skola här och som ska växa upp här. Och för dem som, via de skatter som alla ska bidra med till en gemensamma pott, behöver få sjukvård, tandvård, samt olika hjälpinsatser vid funktionsnedsättning, socialbidrag som sista utväg i svåra tider, sjukpenning via den gemensamma sjukförsäkringen, skolgång, vägar, vatten etc, etc, etc.

Citaten nedan kommer ur Moderaternas integrationskommittés slutrapport, daterad den 6 april 2021. För mig spelar det absolut ingen som helst roll vilket politiskt parti som tagit fram och sammanställt uppgifterna eftersom, vilket i tidigare texter flera gånger påpekats: fakta är fakta. Den som inte har helt klart för sig vad “fakta” är, kan med fördel läsa inlägget “Asylrätten återinförs nu steg för steg i Sverige”, skriver Widar Andersson. Sant. Men det är för lite och för sent. där ordet “fakta” förklaras i Svenska Akademiens ordlista och ordbok. Så vilket parti som serverar fakta spelar ingen roll eftersom fakta i sig givetvis är opolitiska. Nu råkar det vara Moderaterna som förtjänstfullt samlat en massa dylika i sin integrationsrapport.

Blandade faktabaserade citat (inte politiska förslag eller mål, dem får den som vill läsa mer om) ur den 87 sidor långa rapporten:

En studie av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) visar att nettoomfördelningen via de offentliga finanserna till en genomsnittlig flykting under hela dennes tid i Sverige uppgår till i genomsnitt 74.000 kronor per år. Studien finner att den genomsnittliga flyktingen ger ett positivt nettobidrag till de offentliga finanserna under en begränsad period, men detta är inte tillräckligt stort för att täcka det initiala underskottet och det som uppkommer vid pensionsålder. Resultaten visar således att flyktinginvandringen i dagsläget är en offentligfinansiell kostnad för Sverige, på både kort och lång sikt.
———-
År 2019 var cirka 675.000, eller 50 procent, av invandrarna i arbetsför ålder inte självförsörjande. Självförsörjning definieras som en bruttoinkomst på 186.000 kronor per år eller cirka 12.500 kronor netto per månad.

Inom flera av våra största invandrargrupper är läget särskilt allvarligt. Medianinkomsten från lönearbete eller näringsverksamhet bland personer i arbetsför ålder från Somalia som kommit de senaste fyra åren uppgick 2019 till drygt 100 kronor per månad. Motsvarande medianinkomst för personer från Syrien är knappt 4.000 kronor per månad. Fler än hälften av de kvinnor som kommit från Somalia eller Libanon de senaste nio åren tjänade 0 kronor 2019.
———-
Av det totala antalet kursdeltagare i sfi år 2019 var det en fjärdedel av dessa som slutförde sina studier i sfi kurs C eller D. En uppföljning som Skolverket har gjort visar att färre än hälften av alla som börjar i sfi, efter två år, kommit upp i den grundläggande kunskapsnivå i svenska språket som vårt krav innebär. Med tanke på Sveriges omfattande invandring de senaste decennierna är det en rimlig uppskattning att det idag bor hundratusentals personer i Sverige som inte talar en funktionell svenska. Det antyder uppgiftens omfattning.
———-
Under en tioårsperiod 2008– 2017 var Sverige konsekvent ett av de tre länder i EU som beviljade flest asylansökningar sett till befolkningsmängd. Fyra av dessa tio år beviljade Sverige flest ansökningar sett till befolkningsmängd av alla EU-länder.

Sverige tar också emot en stor andel asylsökande i förhållande till våra nordiska grannländer Danmark, Finland och Norge. Av det totala antalet asylsökande till Sverige och våra nordiska grannländer de senaste tio åren, kom ungefär sju av tio till Sverige.
———-
Migrationsverkets statistik visar att antalet före detta asylsökande som inte har rätt att vistas i landet, och som borde ha lämnat Sverige, under perioden 2014–2019 uppgick till omkring 153 000 personer. Av dessa har omkring hälften registrerats som avvikna.
———-
Sverige har utfärdat cirka 870.000 samordningsnummer till personer som lever och verkar i Sverige sedan systemet infördes år 2000. Dessa nummer är en stor del i problemet med fusk, bedrägerier och framväxten av parallellsamhällen. Vid en granskning av 4.000 samordningsnummer bedömde Skatteverket att identiteten på innehavaren inte var styrkt för cirka 45 procent av dessa. Granskningen indikerar därmed att det totalt sett kan finnas uppemot 400.000 samordningsnummer där innehavaren inte styrkt sin identitet
———-
I en rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, tecknas en bild som pekar på stora svårigheter för utrikes födda elever att komma ikapp eleverna som är födda i Sverige.

För det första har elevgruppen utrikes födda blivit dubbelt så stor. 2010 var andelen utrikes födda elever sex procent. 2017 hade den andelen ökat till 13 procent. Även elevsammansättningen bland de utrikes födda eleverna har förändrats. 1999 invandrade sex procent av eleverna från exempelvis Irak, Afghanistan och Somalia. Motsvarande siffra 2015 är 22 procent.

För det andra är skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever stora, och ökar. Nio av tio elever som är födda i Sverige klarar behörighet att studera vidare på gymnasiet. Så har det sett ut under en lång tid. För utrikes födda elever är motsvarande siffra sex av tio elever. Förklaringen är att gruppen utrikes födda elever i genomsnitt presterar sämre än tidigare enligt SNS rapport.

Kommentar: Vad är det i ovannämnda fakta som den svenska regeringen och dess stödpartier inte förstår? Vad är det som gör att de knappt vill ställa några krav alls på dem som kommer hit? Att de till exempel inte vill att asylrätten ska värnas så att personer med falska handlingar och/eller obefintliga asylskäl snabbt får beslut om att de ska lämna landet? Och hur kommer det sig att regeringen och dess lilla klick av småpartier i och utanför regeringen, inte förstår att vad de gör, när de inte ställer mätbara krav på kunskaper i svenska och om samhället (som i andra länder är självklarheter) faktiskt är att de spottar på dem som faktiskt är flyktingar.

Från regeringens pressträff med Morgan Johansson och Märta Stenevi den 8 april 2021:

Det här är att spotta flyktingar (alltså verkliga flyktingar) i ansiktet! Att nedvärdera dem, att tydligt visa att Sverige inte vill att de tar sig in i samhället utan vill att de stannar utanför. Det är de migranter – ofta personer som utan flyktingskäl söker sig “ett bättre liv” och därför tar sig ända till Sverige –  som när de getts uppehållstillstånd, reser till de hemländer som de påstått sig behöva skydd mot, som Sveriges regering och dess små kringpartier värnar om.

© denna sajt.