Inrikesministeriet meddelar om ändringar som gäller familjeåterförening och som trädde i kraft den 1 juli 2016:

Sisäministeriö logoVillkoren för familjeåterförening stramas åt i överensstämmelse med EU-direktivet. Tillräcklig försörjning ska framöver vara en förutsättning för familjeåterförening för personer som får internationellt eller tillfälligt skydd. Republikens president stadfäste den 29 juni de ändringar av utlänningslagen som statsrådet föreslog.

Ett villkor för att uppehållstillstånd ska beviljas är enligt utlänningslagen i allmänhet att försörjningen är tryggad. Familjemedlemmar till personer som fått internationellt skydd har utgjort ett undantag från detta, och nu slopas detta undantag.

I praktiken betyder ändringen att försörjningsförutsättningen framöver även ska gälla s.k. gamla familjer till dem som beviljats internationellt eller tillfälligt skydd. Med gamla familjer avses att familjen bildats redan innan anknytningspersonen kommit till Finland. Redan den gällande lagen förutsätter att försörjningen är tryggad när det gäller familjer som har bildats först efter anknytningspersonens inresa i Finland.

Avvikelse kan göras från försörjningsförutsättningar om det finns exceptionellt vägande skäl eller om ett barns bästa kräver det.

De som beviljats asyl har tre månader på sig att ansöka om familjeåterförening utan försörjningsförutsättning

Finland försörjningsansvar 1.7 2016
Alternativt skydd kan beviljas om villkoren för beviljande av asyl inte är uppfyllda, men den sökande riskerar att i sitt hemland eller permanenta bosättningsland bli utsatt för exempelvis dödstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling.

I lagen föreskrivs det inte om försörjningsgränser i euro, och det föreslås inga ändringar i försörjningsnivån. Migrationsverket fastställer riktgivande gränser i euro tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet.

Lagen träder i kraft den 1 juli. Lagändringarna gäller inte familjemedlemmar till finska medborgare. Försörjningsförutsättningen gäller inte situationer där anknytningspersonen har beviljats asyl eller status som kvotflykting innan lagen träder i kraft.

Finländska medier serie grön