Justitieministeriet meddelar:

Republikens president stadfäste den 19 december 2018 lagändringar genom vilka en ny bestämmelse om brott mot inreseförbud fogas till strafflagen. Hittills har brott mot förbudet i allmänhet lett till bötesstraff för utlänningsförseelse. I fortsättningen ska straffet för brott mot förbudet vara böter eller fängelse i högst ett år.

Enligt den nya bestämmelsen gör sig en utlänning som kommer till Finland trots att han eller hon har meddelats ett giltigt inreseförbud skyldig till brott. Lagen träder i kraft vid ingången av 2019.

Avsikten är att det för brott mot inreseförbud bättre än hittills ska vara möjligt att bestämma ett straff som motsvarar gärningens klandervärdhet. Ändringen förväntas också ha en förebyggande effekt. Samtidigt preciseras rekvisitet för gärningar som är straffbara som brott mot inreseförbud.

Lag om ändring av 17 kap. strafflagen

Lag om ändring av 185 § i utlänningslagen

Lag om ändring av 44 § i territorialövervakningslagen

Sålunda i grannlandet Finland.